Collegebesluit woningbouw Eerschotsestraat te Sint-Oedenrode

De ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Meierijstad heeft een raadsinformatiebrief van het college ontvangen over het woningbouwplan aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode.

Collegebesluit woningbouw Eerschotsestraat te Sint-Oedenrode

Het college heeft ingestemd met het aangepaste stedenbouwkundig plan, dat tot stand is gekomen aan de hand van het doorlopen participatietraject en in overleg met de gemeente Meierijstad.

In 2018 heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan reeds ter inzage gelegen, toen der tijd, met een ander stedenbouwkundig plan. Op basis daarvan is een participatietraject opgestart en is gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Provincie, Rijkswaterstaat , het Waterschap en de regionale brandweer stemmen onder voorwaarden in met het plan. Daar waar mogelijk zijn wensen van insprekers in het plan verwerkt. Zo blijft het bestaande kantoorgebouw behouden en is het appartementengebouw verplaatst en krijgt deze een lagere bouwhoogte zodat het zicht op de Knoptoren vanaf de A50 en de Oostelijke Randweg niet tot nauwelijks wordt belemmerd. Dit was een uitdrukkelijke wens van gemeente en maatschappelijke belangengroepen.

In goed overleg met hen is gezocht naar een andere plek voor het appartementengebouw. Een situering aan de Eerschotsestraat werd op stedenbouwkundig niveau door de gemeente niet wenselijk bevonden. Een passend alternatief werd gevonden in het plaatsen van het gebouw aan de noordkant van de nieuwe ontsluitingsweg. Aan de Dommeloever worden woningen gesitueerd maar wordt eveneens ruimte vrijgemaakt om deze groene zone voor publiek toegankelijk te maken. Daarnaast wordt bekeken of de strook tussen het plangebied en de Oostelijke Randweg landschappelijk ingepast kan worden.

Het woningbouwplan omvat een plan voor de sanering van de bedrijfsloodsen, garage, wasstraat en brandstofverkooppunt en de realisatie van 59 woningen bestaande uit verschillende typologieën. Daarbij is een onderverdeling in sociale huur, goedkope koop, middeldure koop en vrije sector. Vanwege de aanpassingen aan het oorspronkelijke plan moet het bestemmingsplan en een aantal onderzoeken aangepast worden. Eveneens wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

In een later stadium worden geïnteresseerden nader geïnformeerd over het vervolg en het verkoopproces. Geïnteresseerden kunnen via de projectpagina hun contactgegevens achterlaten om in de toekomst op de hoogte te worden gehouden over het project.