Sint-Oedenrode, Verplaatsing Albert Heijn

In opdracht van Van Doormalen Vastgoed B.V. begeleidt Okko Project het traject tot de verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt in het centrum van Sint-Oedenrode. De huidige winkel, gevestigd aan de Markt 18, voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de eigenaar en haar klanten. Het pand biedt onvoldoende potentie om een moderne full-service supermarkt te zijn, dan wel te worden. Derhalve is reeds jaren geleden het idee ontstaan om de winkel te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Na een zorgvuldige zoektocht is de locatie van Drankenhandel De Leijer, gevestigd aan de Borchmolendijk, als meest geschikte en kans-hebbende locatie bestempeld. Eind 2016 is door de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode een collegebesluit afgegeven waarin zij aangeven positief tegenover de beoogde verplaatsing te staan en verzoeken om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Belangrijk hierin is de relatie van de supermarkt met het functioneren van het winkelcentrum als geheel. In het traject dat volgde is samen met een klankbordgroep intensief overleg gevoerd over de inpassing en effecten die de ontwikkeling van de supermarkt aan de Borchmolendijk teweeg zou brengen. Het resultaat dat hieruit voortkwam is een voorkeursmodel waarin de supermarkt wordt gesitueerd op de hoek van de Borchmolendijk en de Passtraat en de ontsluiting van het parkeerterrein via de Borchmolendijk plaatsvindt. Na overleg met de Welstand en Monumentencommissie en de uitvoering van diverse onderzoeken waarin de effecten van het plan op de woonomgeving zijn aangetoond, lijkt er nu een passend plan te liggen.

In september 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad een positief collegebesluit afgegeven waarin wordt ingestemd met de beoogde verplaatsing van de supermarkt naar het ‘De Leijer-terrein’. Er zal een winkel met een oppervlakte van circa 1.900 m2 worden gerealiseerd met daarboven appartementen. De ontsluiting van het parkeerterrein en de entree van de winkel gaat via de Borchmolendijk plaatsvinden. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, zullen de panden aan de Borchmolendijk 14 t/m 22 en Passtraat 2 worden gesloopt. Momenteel wordt de bestemmingsplanprocedure voorbereid en wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt.